419 people signed the petition since October 14, 2010

Bruno Pelletier in Poland

Bruno Pelletier w Polsce


Wszyscy fani Bruno Pelletier i muzyki frankofoñskiej, to petycja dla Was!

Bruno to Z³oty G³os Quebecu (jak zwyk³o siê o nim mówiæ), który podbi³ serca ludzi na ca³ym ¶wiecie. To artysta wszechstronny i lubi±cy zaskakiwaæ swoj± publiczno¶æ. Na koncie ma 10 p³yt solowych w ró¿nych gatunkach muzycznych, zaczynaj±c od rocka i koñcz±c na jazzie. Wystêpowa³ tak¿e w wielu musicalach takich jak La Légende de Jimmy, Starmania, Dracula.
Jednak wszystko zaczê³o siê od musicalu Notre Dame de Paris. Bruno wcieli³ siê w nim w postaæ poety Gringoire, która przynios³a mu olbrzymi± popularno¶æ i uznanie na ca³ym ¶wiecie. Natomiast piosenka Le temps des cathédrales (Czas Katedr) wesz³a do kanonu piosenki francuskojêzycznej.

Nie pragniemy niczego wiêcej ni¿ us³yszeæ go na koncertach w naszym kraju.
Sam Bruno darzy Polskê i Polaków du¿± sympati±. Z nieukrywan± rado¶ci± mówi o chêci przyjazdu do nas, co podkre¶la w ka¿dej swojej wypowiedzi.

W chwili obecnej planowane jest europejskie tournée Bruna i to jest idealny moment, aby sprowadziæ go do nas. Warunkiem jest zebranie wystarczaj±cej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu. Dlatego liczy siê ka¿dy g³os!

Je¶li chcecie okazaæ swoje wsparcie i gotowi jeste¶cie kupiæ bilety na koncert, prosimy podpisujcie siê!
Wszystko zale¿y od Was!

Wiêcej informacji mo¿ecie znale¼æ na stronie i forum: http://www.brunopelletier.pl. tl/ , www.bpelletier.fora.pl

W razie pytañ mo¿ecie tak¿e kontaktowaæ siê z nami poprzez maila: brunopelletier.info@gmail.com

 Bruno Pelletier in Poland  

To anyone who is a fan of Bruno Pelletier and French music, this is a petition for you!

Bruno is known as The Golden Voice of Québec, who has won hearts of people around the world. He’s an artist who loves to surprise his audience. Since now he has recorded 10 solo albums in various kinds of music, from rock to jazz. He also performed in many musical comedies like La Légende de Jimmy, Starmania, Dracula...


Although everything has started from musical Notre Dame de Paris where Bruno played a part of poet Gringoire. With this role he gained an enormous popularity and turn into an artist of international renown. While song Le temps des cathédrales (Age of the Cathedrals) became the canon of francophonic music.

We want nothing more but to hear him on stage in our country. Bruno himself adores Poland and Polish people. He keeps saying about visiting us with great pleasure.

Recently Bruno’s planning his next European tour and so it’s the best moment for us to act and get him here. The only condition is to collect enough amount of people interested in participation in this event. Every voice counts!

If you would like to show your support and you’re ready to buy tickets, please sign the petition.
So lets get signing!

For more info see our site or forum: http://www.brunopelletier.pl.tl/ , www.bpelletier.fora.pl

Whether you have any questions - mail us: brunopelletier.info@gmail.com  

View Signatures without signing

Sign Petition

To sign this petition, enter your name and e-mail address below.

We will not sell or give away your email address to any third party!